Left ads
p. 500
3773 INFO
Voor alle bijkomende vragen
mail info@3773.be
3773
€0.6 per bericht
Reglement

 
Het is niet toegestaan om berichten te verspreiden die lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend, seksueel getint of bedreigend zijn, of om enige andere reden kunnen leiden tot ongemak, irritatie en onnodige onrust. Tevens is het niet toegestaan om met slechte intentie gebruik te maken van berichten op 3773.

Gebruikers mogen geen direct identificeerbare gegevens van anderen op 3773 plaatsen.

De toegelaten talen op 3773 zijn Nederlands, Engels en Frans.

Het is niet toegestaan een bericht te verspreiden met commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3773.

Het is niet toegestaan anderen te misleiden inzake de identiteit van de afzender of de herkomst van een bericht.

In de chat mag men een ander niet aanzetten of dwingen tot activiteiten die in strijd zijn met de strafwet en zodoende als illegaal kunnen worden aanzien.

Inbreuk

3773 behoudt zich het recht om de berichten te controleren op conformiteit met het chatreglement. In geval van inbreuk op het chatreglement heeft 3373 het recht om berichten te weigeren of te verwijderen. Voor dergelijke berichten worden wel de kosten van de sms in rekening gebracht.

3773 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig bericht of enige schade die voortvloeit uit het verzenden van een bericht. Moderators hebben de bevoegdheid om gebruikers die een inbreuk hebben gepleegd op het chatreglement, het gebruik van de dienst voor een periode van 1 dag tot definitief te ontzeggen. Moderators mogen geen persoonlijke belangen verdedigen via hun functie.

Tevens heeft3773 het recht om gebruikers het gebruik van de dienst voor een langere periode te ontzeggen. In geval van ernstige inbreuken kan 3373 gebruikers definitief en op onherroepelijke wijze uitsluiten. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met relevante privacywetgeving verwerkt. 3373 behoudt zich echter het recht voor om persoonsgegevens door te geven aan gerechtelijke instanties, de politie en andere officiële instanties indien deze daarom verzoeken.

Algemene Voorwaarden

3773 kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de Dienst.

De gebruiker stemt erin toe 3773 volledig schadeloos te stellen ten aanzien van alle claims of gerechtelijke stappen die door enige andere persoon jegens 3773 worden ingediend of ondernomen als gevolg van het gebruik van de dienst door gebruiker.

De gegevens van de gebruiker zullen uitsluitend en volgens de Privacywet voor de Dienst worden gebruikt. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing, eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Antwerpen.
right ads